Rapport visar på otillgängliga byggnader

Många av Sveriges historiska byggnader brister i tillgänglighet. Två tredjedelar av byggnadsminnen öppna för allmänheten och som fått kulturmiljövårdsbidrag 2013–2014 har inte gjort några tillgänglighetsåtgärder. Det visar en kartläggning som Riksantikvarieämbetet gjort.

Riksantikvarieämbetet har granskat tillgängligheten till byggnadsminnen som är öppna för allmänheten. Rapporten visar att det finns brister i tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Det finns statliga Kulturmiljövårdsanslag för att öka tillgängligheten men det är inte särskilt känt. Därför är en av slutsatserna i rapporten att länsstyrelserna bör lyfta fram och informera om den möjligheten. Rapporten är en del i Riksantikvarieämbetets arbete utifrån regeringens strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016.

Header logo