Kulturskolan i Luleå, foto: Maria Hedberg

Kulturskolebidrag – för kulturskolornas utveckling

Det här bidraget finns till för att hjälpa kulturskolor att utvecklas. Att prova nya metoder, arbeta mer med riktade insatser eller att nå nya målgrupper är exempel på vad bidraget kan användas till.

Vi får just nu många frågor om kulturskolebidraget, med anledning av den budget som röstades igenom i riksdagen 12 december.

Frågan behandlas just nu i kulturutskottet och beslutas sedan av riksdagen tisdag 18 december. Vi på Kulturrådet följer diskussionerna och avvaktar utskottets betänkande och vårt regleringsbrev från regeringen som kommer i slutet av december, då kommer vi att publicera mer information på vår webb.

Läs mer här

I augusti 2018 beslutade regeringen om en ny förordning för kulturskolebidraget som Kulturrådet betalar ut genom sitt nya Kulturskolecentrum.

Kan du ansöka?

Kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet kan söka kulturskolebidrag. Det går att söka bidrag för all frivillig kulturskoleverksamhet som helt eller delvis är finansierad av kommunen.

En kommun kan söka bidraget enskilt eller tillsammans med andra kommuner. Om ni är flera som vill söka tillsammans ska ni utse en kommun som ansvarig. Den ansvariga kommunen skickar in ansökan och ansvarar för redovisning av bidragen.

Med kulturskoleverksamhet menar vi en verksamhet där barn och unga erbjuds möjlighet att lära, skapa och utöva kulturella och konstnärliga uttryckssätt. Undervisande personal har relevant utbildning eller lång praktisk erfarenhet av ett visst kulturuttryck. Verksamheten är helt eller delvis finansierad av kommunen.

För vad kan du få bidrag?

Det går att få bidrag för tidsbegränsade utvecklingsinsatser för att:

 • bredda och utveckla kulturskolans utbud,
 • erbjuda eleverna möjligheter till fördjupad undervisning,
 • genomföra särskilda insatser för att nå nya målgrupper,
 • genomföra särskilda insatser för barn och unga med funktionsnedsättning,
 • genomföra satsningar för att stärka kulturskoleverksamhet i områden med socioekonomiska utmaningar,
 • genomföra satsningar för att stärka kulturskoleverksamhet i landsbygdskommuner
 • genomföra insatser för att öka kvaliteten på undervisningen inom kulturskoleverksamhet

En kommun kan söka bidraget för att sänka elevavgifterna, men bara om elevavgiften höjts på grund av kvalitetshöjande insats som gör att elevavgiften ligger över riksgenomsnittet.

Det går att söka bidrag för frivillig verksamhet som sker på andra platser än i kulturskolans egna lokaler, men då är det viktigt att det är inom ramen för kulturskolans verksamhet och inte ingår i någon annan verksamhets egna uppdrag.

Det går inte att söka bidrag för:

 • att starta verksamhet i en kommun som inte redan bedriver kulturskoleverksamhet,
 • verksamhet som är obligatorisk undervisning, betygsgrundande eller räknas in i grundskolans ordinarie verksamhet, exempelvis elevens val och individuellt val
 • utbildning eller kompetensutveckling som inte är direkt kopplad till undervisning av barn och unga.

När kan du ansöka?

Du kan söka kulturskolebidraget en gång per år, under tidig vårtermin.

Hur ansöker du?

Du söker bidraget genom att fylla i en digital blankett i vår onlinetjänst.

Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.

Kulturrådet fattar beslut om hur bidraget ska fördelas cirka 10 veckor efter sista ansökningsdatum.

Vad händer efter att du skickat in ansökan?

När sista ansökningsdatum har passerat går handläggare för kulturskolebidraget igenom alla giltiga ansökningar.

Handläggarna bedömer varje enskild ansökan för sig och i förhållande till övriga ansökningar, och diskuterar fördelningen av stödet i sin helhet. Handläggarna ger sedan ett förslag på beslut. Kulturrådets generaldirektör fattar beslut om hur pengarna ska fördelas. Beslutet kan inte överklagas.

Om vi behöver kompletterande uppgifter så frågar vi efter dem. Om ansökningarna överstiger den summa som finns att fördela prioriterar vi ansökningar som:

 • förbättrar barn och ungas möjlighet att delta i verksamhet,
 • visar på en egen analys av kulturskolans behov av utveckling i relation till målgruppen
 • innehåller tydliga och avgränsade målgrupper eller projekt, exempelvis utifrån specifika förhållanden i kommunen, grupper av barn och unga man vill satsa på eller specifika projekt
 • ger barn och unga möjlighet att vara delaktiga, med hänsyn till deras förmåga, i planering av aktiviteterna
 • som innehåller förnyelse och utveckling av verksamhet som redan är påbörjad och söker förlängning
 • innehåller projekt där kommuner samverkar med syfte att dels öka möjligheten för barn och unga att delta, dels att hålla verksamheten relevant exempelvis vad avser olika konstformer och fördjupningsutbildning

Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan.

För de bidrag vi beviljar gäller generella villkor som framgår i en villkorsbilaga som skickas med bidragsbeslutet. Där beskriver vi de generella villkor som gäller för våra bidrag. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.

Projekten ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.

Hur redovisar du?

Du som får bidrag ska lämna in en redovisning via vår onlinetjänst senast det datum som vi beslutat och kommunicerar via e-post i samband med beslutet. Där informerar vi också om de eventuella villkor som gäller för redovisningen.

KONTAKT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se


KONTAKT HANDLÄGGARE

Malin Palm
Telefon: 08 519 264 19
malin.palm@kulturradet.se

Jenny Löfström Ellverson
Telefon: 08-519 264 29
jenny.lofstrom@kulturradet.se

 

ANSÖKAN

22 januari 2019 - 19 februari 2019
Lägg till i din kalender (.ics)

Ansökningsperiod 2019 för kulturskolor är: 
22 januari - 19 februari 2019.

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Observera: Kulturrådet avvisar ansökningar som kommer in efter 24.00 sista ansökningsdagen.

Ansökan görs online

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Observera:

 • blanketten kan komma att ändras.
 • kopian ska inte skickas in som ansökan.

REDOVISNING

Sista redovisningsdag är 30 oktober 2018.
Sista redovisningsdag är 5 november 2019.

Header logo