Foto: Anna von Brömssen

Om bokstart

Kulturrådet har sedan regleringsbrev för 2014 i uppdrag att initiera, samordna och följa upp läsfrämjande verksamhet utanför skolan. Ett initiativ inom uppdraget är Bokstart, en nationell satsning på små barns språk- och läsutveckling. Bokstart-program finns i närmare 40 länder och har pågått i Sverige i form av pilotprojekt från 2015.

Bokstart riktar sig till familjer och vill stärka föräldrar i deras betydelsefulla roll för att tidigt stimulera språk och kommunikation. En framgångsfaktor är samverkan mellan folkbibliotek, förskola och barnhälsovård, där samtliga har i uppdrag att stödja barns språkutveckling, men utifrån skilda kompetenser och infallsvinklar.

Forskning visar att föräldrar som deltagit i bokstartsprogram läser mer med sina barn och de går oftare till biblioteket. De blir också mer medvetna om läsningens roll för språkutvecklingen. Behov av stimulans för språk- och läsutveckling finns i alla samhällsgrupper och Bokstart är en generell satsning för alla små barn.

Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att under 2017 utvidga Bokstart till fler regioner och koppla satsningen till förskolan. Som en del i utvidgningen kommer Kulturrådet att erbjuda möjlighet att söka bidrag för regionala och kommunala satsningar på små barns språkutveckling. Kulturrådet ska ta fram kompetensutvecklingsinsatser för folkbibliotek, barnhälsovård och förskola. Det kommer finnas material och boktips som stöd i arbetet.

Sakkunniga Bokstart

Gerd Almquist-Tangen
barnhälsovårdsutvecklare, Region Halland
Gerd.Almquist-Tangen@regionhalland.se

Pia Borrman
utvecklingsledare, Regionbibliotek Stockholm
Pia.borrman@stockholm.se

Maria Ehde Andersson
utvecklingsledare bibliotek barn och unga, Kultur i Halland – Regionbiblioteket
maria.ehde-andersson@regionhalland.se 

Astrid Frylmark
legitimerad logoped
astrid@spraklek.se

KONTAKT

Maria Telenius (projektledare)
08 519 264 44
maria.telenius@kulturradet.se

Cecilia Eriksson (informationsmaterial)
08 519 264 06
cecilia.eriksson@kulturradet.se

Zoi Santikos (bokurval)
08-51926487
zoi.santikos@kulturradet.se

Header logo