Satsning på transpersoners hälsa

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag av regeringen att göra en fördjupningsstudie.  Myndigheten ska även fördela 1 600 000 kronor till organisationer som arbetar med psykisk hälsa och suicidprevention hos transpersoner. Fokus ska vara på  unga transpersoner.


– Fler än hälften av unga transpersoner har övervägt att ta sitt liv. Det är ett allvarligt och uppenbart bevis för att vi måste förändra situationen. Det civila samhällets organisationer besitter erfarenheter och kunskaper som vi behöver mer utav för att kunna förbättra transpersoners psykiska hälsa och förebygga självmord, säger demokratiminister Alice Bah Kuhnke i ett pressmeddelande.

600 000 kronor av de sammanlagt 1 600 000 kronor som satsningen uppgår till får betalas ut i projektbidrag till icke vinstdrivande organisationer inom området psykisk hälsa och suicidprevention bland personer med transerfarenhet.

Regeringen har tidigare tillsatt en utredning som ska göra en bred kartläggning av transpersoners villkor och situation i samhället och föreslå konkreta insatser som bidrar till förbättrade levnadsvillkor  för transpersoner. Utredningen lämnar sitt betänkande under hösten 2017.

I samband med arbetet med regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck har flera strategiska myndigheter utsetts. Dessa myndigheter har ansvar för området de verkar inom. Här finns förutom Folkhälsomyndigheten också Kulturrådet, Diskrimineringsomubdsmannen, Socialstyrelsen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Header logo