Förslag till nationell biblioteksstrategi

Den 8 maj presenterade Kungliga biblioteket ett utkast till nationell biblioteksstrategi. Förslaget beskriver hot, utmaningar, möjligheter och problem som rör biblioteken samt möjliga åtgärder för att uppnå målen. Kulturrådet betonar vikten av samverkan i de fortsatta diskussionerna.

Utkastet lyfter en rad angelägna frågor; hinder för fri tillgång till forskning, information och litteratur, behovet av nationella lösningar för att skapa jämlik tillgång till medier på de nationella minoritetsspråken och andra språk samt behovet av kompetensutveckling och långsiktigt stöd till utveckling för folkbiblioteken.

Några av förslagen till åtgärder är dock mer problematiska anser Kulturrådet. De förslag som rör folkbibliotek och regional biblioteksverksamhet innebär till exempel att staten lägger nya uppdrag på regionerna, alternativt att staten tar över ansvar från regionerna och kraftigt ökar den nationella styrningen. Båda alternativen kräver ändringar i bibliotekslagen och påverkar det kommunala självstyret.

– Vi tycker att utredningen behöver titta mer på samarbeten inom biblioteksområdet. Det finns också stora möjligheter till samverkan inom kultursamverkansmodellen som förslaget borde ta tillvara, säger Lotta Biörnstad, enhetschef Kulturrådet. Det pågår redan idag ett utvecklingsarbete i kommuner och regioner. Ett konkret exempel är att andelen kommuner med gällande biblioteksplan har ökat från 35 till 90 procent sedan 2014.

Bakgrund:

I juni 2015 fick Kungliga biblioteket i uppdrag av regeringen att lämna förslag på en nationell biblioteksstrategi för att främja samverkan och kvalitetsutveckling inom det allmänna biblioteksväsendet. Syftet är att det ska finnas biblioteksverksamhet av hög kvalitet i hela landet som uppfyller de krav som ställs i bibliotekslagen. Den nationella biblioteksstrategin överlämnas till regeringen i mars 2019. Under perioden 8 maj till 31 oktober 2018 ska förslaget diskuteras vidare.

KONTAKT

Helene Oljons
Pressansvarig
Telefon: 08 519 264 25
Mobil: 076 540 10 25
helene.oljons@kulturradet.se

Lotta Brilioth Biörnstad
Enhetschef
Telefon: 08-519 264 86
lotta.brilioth.biornstad@kulturradet.se

Header logo