Nationella minoriteters kulturverksamhet

Kulturrådet bidrar till judiska, romska, samiska folkets, sverigefinska och tornedalska minoriteternas kulturverksamhet bland annat genom särskilda stöd till löpande verksamhet och projekt. Verksamhet och projekt som uppfyller kriterierna för ordinarie stöd inom sitt konstområde bör i första hand söka dem.

Genom Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk har Sverige tillerkänt fem nationella minoriteter och fem minoritetsspråk särskilda rättigheter.

De fem nationella minoriteterna är:

  • judar
  • romer
  • samer
  • sverigefinnar
  • tornedalingar

De fem nationella minoritetsspråken är:

  • finska
  • jiddisch
  • meänkieli
  • romani chib
  • samiska

ANDRA STÖDFORMER

Inom litteraturstödet finns bland annat ett stöd till planerad utgivning.

Stöd till kulturtidskrifter som rör de nationella minoriteterna beviljas inom stödet till kulturtidskrifter.

Stöd till verksamhet och projekt som omfattar nationella minoriteter kan även sökas från Kulturrådets övriga bidrag inom respektive konstområde.

Header logo