Utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet i Stockholms län

Utvecklingsbidraget är tidsbegränsat och kan sökas för projekt som bidrar till att främja en kulturpolitiskt värdefull utveckling och har effekter som sträcker sig utöver den ordinarie verksamheten. Inom Stockholms län kan endast utpekade organisationer ansöka om utvecklingsbidrag.

Vem kan söka?

Följande verksamheter i Stockholms län kan ansöka om utvecklingsbidrag: Folkoperan, Stockholms Stadsteater, Oktoberteatern, Regionbiblioteket Stockholm, Cirkus Cirkör, landstinget i Stockholms län för den regionala musikverksamheten och danskonsulentverksamheten samt Stockholms läns museum, Stockholms stadsmuseum och Grafikens hus.

För vad kan man söka?

I förordningen anges att utvecklingsbidrag till teater-, dans- och musikinstitutioner kan sökas för arbete med att nå nya publikgrupper, turnéverksamhet, samarbete över konstområdesgränserna samt samverkan mellan professionella konstutövare och amatörer.

För regionala museer kan utvecklingsbidrag sökas för arbete att nå nya publikgrupper och att granska museernas samlingar.

Utvecklingsbidrag får inte fördelas vidare i form av bidrag eller stimulansmedel till andra organisationer.

Observera att ett projekt som beviljas bidrag måste inledas under samma kalenderår som bidraget har beviljats.

Vilka bedömer din ansökan?

Kulturrådets handläggare bereder ansökningar om utvecklingsbidrag.

Utgångspunkter för bedömning

Kulturrådet prioriterar strategiska utvecklingsprojekt av nationellt intresse som bedöms uppfylla ändamålet med bidragsgivningen. Bidrag ges till verksamheter som också erhåller finansiering från landstinget och/eller kommun.

Kulturrådets sammanlagda bidragsfördelning för året ska karaktäriseras av:

• konstnärlig kvalitet
• förnyelse och utveckling
• tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet
• internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
• barn- och ungdomsperspektiv.
• rättighetsperspektiv såsom: mångfalds-, jämställdhets-, hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv.

Detta innebär inte att alla ansökningar ska uppfylla alla kriterier.

Regeringens prioriteringar angivna i Kulturrådets regleringsbrev för budgetår 2018:

- Kulturrådet bör uppmärksamma projekt som leder till breddad delaktighet i kulturlivet,
- Kulturrådet ska främja insatser för att stödja regionalt utvecklingsarbete inom bild- och formområdet,
- Särskild uppmärksamhet ska ges till interregionala samarbete.

Kulturrådets styrelse har beslutat att behålla prioriteringar för bidragsgivningen inom ramen för kultursamverkansmodellen för år 2019. En regional kulturverksamhet som ökar tillgängligheten till och skapar förutsättningar för ökad kvalitet och förnyelse genom att:

- ta tillvara digitaliseringens och teknikens möjligheter,
- utveckla den regional kulturella infrastrukturen, använda nya arbetssätt och samverka (till exempel plattformar, residensverksamhet och interregional samverkan)
- ge utrymme till konst- och kulturområden med en svag regional infrastruktur (till exempel dans, design och samtida cirkus).

Styrelsen har också betonat att en viktig förutsättning för utveckling är att de regionala kulturverksamheterna ger goda förutsättningar för utveckling för kulturskapare och samverkar med fria aktörer.

Så ansöker du

Ansökningar lämnas mellan den 20 februari och 20 mars via Kulturrådets onlinetjänst.

Har du bilagor?

Eventuella bilagor kan bifogas ansökan via onlinetjänsten eller e-postas till kulturradet@kulturradet.se. Ange då det aktuella ärendenumret.

Fleråriga projekt

Utvecklingsbidrag är ett tidsbegränsat bidrag och lämnas under högst tre år. Kulturrådet beviljar stöd för ett år i taget. Det innebär att stöd för fleråriga projekt söks årligen. Vid ansökan för år 2 och år 3 är det viktigt att ange samma projektnamn som tidigare år.

För samtliga fleråriga projekt ska en lägesrapport lämnas till Kulturrådet i samband med ansökan för år 2 eller år 3. Lägesrapporten görs i en blankett som kan hämtas från Kulturrådets webbplats.

Beslut om din ansökan

Handläggningstiden är ca 6 veckor, det vill säga att Kulturrådet fattar beslut tidigast 6 veckor efter sista ansökningsdatum. Kulturrådets generaldirektör beslutar om fördelning av utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet. Beslutet kan inte överklagas.

När beslutet är fattat skickas det via e-post till samtliga sökande. De som önskar få beslutet skickat på annat sätt ska meddela Kulturrådet. En lista över de beviljade bidragen publiceras på Kulturrådets webbplats.

Utbetalning

Hela bidraget betalas ut till det bankgiro eller postgironummer som den sökande har angivit i sin ansökan. Utbetalningen sker i samband med beslutet.

Kontrolluppgifter

Kulturrådet skickar kontrolluppgifter till Skatteverket om bidrag som utbetalas till enskilda näringsidkare. Kontrolluppgiften skickas också med e-post till den kontaktperson som angivits.

Redovisning

Redovisning av projektbidrag sker projektårsvis online i Kulturrådets onlinetjänst. Verksamhet som beviljats bidrag ska genomföras i enlighet med ansökan och gällande villkor för bidrag. Om innehållet förändras väsentligt jämfört med ansökan måste bidragsmottagaren meddela Kulturrådet så snart som möjligt.

För samtliga fleråriga projekt ska även en lägesrapport lämnas till Kulturrådet i samband med ansökan för år 2 eller år 3. Lägesrapporten görs i en blankett som kan hämtas från Kulturrådets webbplats.

Villkor för tillgänglighet

Organisationer som arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet ska ha information om tillgängligheten på sin webbplats, i sociala medier eller evenemangskalender.

Organisationer som har verksamhetsbidrag från Kulturrådet och som har egen lokal för publik verksamhet ska ha åtgärdat enkelt avhjälpta hinder.

KONTAKT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se


KONTAKT HANDLÄGGARE

Margareta Brilioth (koordinator)
Telefon:  08-519 264 89
margareta.brilioth@kulturradet.se

Andreas Åberg
Telefon: 08 519 264 84
andreas.aberg@kulturradet.se

Erik Åström
Telefon: 08 519 264 40
erik.astrom@kulturradet.se

ANSÖKNINGSTID

Ansökningstiden är 20 februari – 20 mars

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Header logo