Elevinflytande i nya skollagen

I förordningen som styr Skapande skola-bidraget förutsätts att skolans elever ska ha getts tillfälle att medverka i arbetet med Skapande skola. Vi på Kulturrådet får ofta frågor om hur detta egentligen ska ske och om det finns goda exempel på elevinflytande.

Den nya skollagen, som tillämpas från och med 1 juli 2011, stadgar att barn och elever  ska ges inflytande över utbildningen, stimuleras att ta aktiv del i att vidareutveckla den och hållas informerade om frågor om frågor som rör dem.

Då verksamheten som rör Skapande skola syftar till att eleverna ska nå målen i läroplanen, kan skrivningarna om inflytande över utbildningen också gälla arbetet med Skapande skola. När man diskuterar inflytande över utbildningen i stort med eleverna kan man alltså inkludera Skapande skola.

Skollagen skiljer inte på äldre eller yngre elever, utan säger att informationen och formerna för inflytandet ska anpassas efter barnens och elevernas ålder och mognad.

Header logo