Fokusgrupper för elevinflytande

I Sundsvalls kommun är man noga med att ha fokus på elevernas deltagande i planeringen av Skapande skola-aktiviteterna. I sin redovisning beskriver man hur arbetet lagts upp med hjälp av fokusgrupper.

Den strategiska handlingsplanen har upprättats i samråd med elevrepresentanter från grundskolan. De inbjuds årligen till ett fokusgruppsmöte, där eleverna i mindre diskussionsgrupper reflekterar över vad Skapande skola är eller kan vara och vad de anser att professionella kulturaktörer kan bidra med i ett utvecklingsarbete. Utifrån dessa diskussioner utformas kommande läsårs ansökan. Därefter har Sundsvalls Kulturskola ansvar för att involvera rektorer/lärare och kulturaktörer i planering, genomförande och utvärdering.

På senaste fokusgruppsmöte kom eleverna med ett förslag om att bilda ett kulturråd i varje skola, precis som man har ett elevråd. Tre skolor har redan formerat sådana och börjat ta fram en egen kulturplan. Utifrån den kulturplanen kan de ansöka om en liten egen del från kommunens totala tilldelning av Skapande skola-bidraget. Skolorna kan då ta mer eget ansvar för såväl planering, genomförande och utvärdering som uppföljning menar man på Kulturskolan.

Header logo