Handlingsplanen

Vem skall skriva handlingsplanen?

Det är huvudmannen som skriver handlingsplanen och den ska vara övergripande och långsiktig.

Vad måste framgå av handlingsplanen? 

Handlingsplanen ska beskriva nuvarande kulturinsatser, hur kulturens roll i skolan ska stärkas, hur samverkan med kulturlivet ska stärkas, hur skolans elever har deltagit i arbetet med att planera, genomföra och följa upp insatserna.

Ska handlingsplanen utgå ifrån särskilda övergripande dokument?

Handlingsplanen bör ha sin utgångspunkt i läroplanernas skrivningar om kulturens roll i skolan, FN:s konvention om barnets rättigheter och de nationella kulturpolitiska målen.

Skolorna i vår kommun har egna handlingsplaner. Kan de skickas till Kulturrådet istället för att kommunen gör en handlingsplan?

Nej. Det är inte de enskilda skolorna som ska göra handlingsplaner. Om skolorna redan har handlingsplaner kan de arbetas in i huvudmannens övergripande handlingsplan. Skolornas huvudmän är ansvariga för skolverksamheten och därmed också för kulturinsatserna i skolorna. Därför ska huvudmannen också äga den handlingsplan som beskriver kulturinsatserna i skolan. En huvudman – en ansökan – en handlingsplan. 

Kan den kommunala skolplanen ersätta handlingsplanen som ska bifogas ansökan?

Nej. Handlingsplanen för hur skolan arbetar med kultur ska, liksom skolplanen, vara ett enskilt dokument. Den ska visa hur huvudmannen långsiktigt förhåller sig till kultur i skolan, på vilket sätt huvudmannen arbetar med kulturinsatser i sina skolor, vilka insatser man planerar i framtiden. Däremot kan givetvis redan framtagna planer för kulturverksamhet användas i den övergripande handlingsplanen för Skapande skola-insatser.

Header logo