Göteborg poesifestival. Foto: Nora Bencivenni.

Stöd till läs- och litteraturfrämjande insatser

Alla i Sverige ska ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet. Kulturrådets stöd till läs- och litteraturfrämjande insatser syftar till:

  • att läsförmågan förbättras jämfört med i dag.
  • att fler än i dag regelbundet tar del av både fack- och skönlitteratur, och
  • att kunskapen om läsningens betydelse för utbildning, bildning och delaktighet i samhällslivet ökar jämfört med i dag.

Stödet ska också bidra till att öka tillgången till en mångfald av litteratur för läsare i alla åldrar, öppna vägar till litteraturen och ge fler möjligheter till en konstnärlig upplevelse genom litteratur. Det syftar också till att ta bort hinder för läsning, bredda en repertoar och stärka läsarens självtillit och läsaridentitet.

FÖR VAD KAN MAN SÖKA?

Bidrag kan sökas för olika kostnader i samband med projektets genomförande såsom: lönekostnader, arvoden, marknadsföring et cetera. Bidrag kan också sökas för utvärdering av projektet och spridandet av metoder och erfarenheter.

VEM KAN SÖKA?

Bidrag kan sökas av juridiska personer som anordnar läsfrämjande insatser och/eller litterära evenemang riktade till allmänheten. Till exempel kommuner, bibliotek, idrottsföreningar och andra sammanslutningar med organisationsnummer och verksamhet i Sverige.

Enskilda personer kan inte söka bidrag hos Kulturrådet.

GRUND FÖR BEDÖMNING

Kulturrådet prioriterar projekt som bidrar till att fler, i alla åldrar, tar del av litteratur och lockas till läsning. Vid bedömningen av läsfrämjande insatser läggs stor vikt på delaktighet och samverkan i projektet. En utgångspunkt är att projektet planeras och genomförs i samverkan med relevanta parter. Bidraget är avsett som komplement till övrig finansiering.

Med utgångspunkt från de nationella målen och bibliotekslagen ser Kulturrådet gärna insatser som riktar sig till personer med annat modersmål än svenska eller som talar något av de nationella minoritetsspråken. Vi prioriterar också projekt som är tillgängliga för så många som möjligt. Mer information: Informera om tillgänglighet

VAD PRIORITERAS INTE?

Bidragsmedel till interna personalarrangemang eller fortbildningsinsatser, läsfrämjande insatser i skolan (med undantag för Alla tiders klassiker) prioriteras inte. Bidragsmedel till medieinköp, förstudier eller ordinarie verksamhet inom exempelvis biblioteksområdet prioriteras inte heller. Gällande medieköp, se inköpsstödet till folk- och skolbibliotek.

Bidrag kan inte sökas för litterära evenemang i utlandet med svensk närvaro. Mer information: Litteraturevenemang i utlandet

ANSÖKAN

Ansökan görs online, blankett finns till höger. Ansökan görs för ett år. Vid fleråriga projekt ska ny ansökan lämnas in varje år. Ansökan som kommer in utanför ansökningsperioden eller efter sista ansökningsdagen kommer inte att behandlas. Ofullständig ansökan som inte kompletteras inom den tid som Kulturrådet meddelar, betraktas som om den kommit in för sent.

BESLUT

Besked om beslut meddelas sökanden cirka två månader efter sista ansökningsdatum.

REDOVISNING

  • Verksamheten ska genomföras enligt de planer som anges i ansökan och bidraget ska användas enligt angivna villkor 
  • redovisning av bidraget ska lämnas till Kulturrådet 
  • om verksamheten ändras avsevärt ska Kulturrådet meddelas 
  • ändringar kan innebära att bidraget eller delar av bidraget ska återbetalas.

KONTROLLUPPGIFTER

Kulturrådet skickar kontrolluppgifter till Skatteverket beträffande bidrag som utbetalas till enskilda näringsidkare.

KONTAKT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se


KONTAKT HANDLÄGGARE 

Zoi Santikos
Telefon: 08-51926487
zoi.santikos@kulturradet.se

Anna Ringberg 
Telefon: 08-51926448
anna.ringberg@kulturradet.se 

Henriette Zorn (regional biblioteksverksamhet)
Telefon: 08-51926420
henriette.zorn@kulturradet.se

 

ANSÖKAN

19 februari 2019 - 19 mars 2019
Lägg till i din kalender (.ics)

Ansökningsperiod 2019 för projektbidrag är:
19 februari - 19 mars 2019
10 september - 8 oktober 2019.

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Observera: Kulturrådet avvisar ansökningar som kommer in efter 24.00 sista ansökningsdagen.

Ansökan görs online

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Observera:

  • blanketten kan komma att ändras.
  • kopian ska inte skickas in som ansökan.

REDOVISNING

Redovisning av stöd som beviljats från och med 2015.

För sista redovisningsdag, se relevant beslut/villkorsbilaga.

REDOVISNING

Redovisning av stöd som beviljats till och med 2014.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Header logo