Stöd för svensk litteratur i översättning

Stödet är tänkt att möjliggöra ökad utgivning av svensk kvalitetslitteratur och dramatik i utlandet. Stödet omfattar såväl skönlitteratur för barn och vuxna som facklitteratur.

Stöd kan ges antingen för enbart översättningskostnaden eller för både översättningskostnad och produktionskostnad för utländska utgåvor av svenska verk, exempelvis genomillustrerad barn- eller facklitteratur, serier och grafiska romaner.  En förutsättning är att översättningen görs direkt från svenska eller något av de nationella minoritetsspråken och inte via något annat språk. Med svensk litteratur och dramatik avses litteratur och dramatik skriven på svenska eller på något av de nationella minoritetsspråken och som är utgiven i Sverige.


VEM KAN SÖKA?

Bidrag till översättning till utomnordiska språk och produktionskostnader kan sökas av utomnordiska förlag samt i vissa fall av svenskt förlag som har en utarbetad plan för spridning av den aktuella boken i utlandet. Förlag som söker bidrag måste ha en dokumenterat god kvalitetsutgivning och professionella distributionskanaler. Om förlaget tidigare inte har gett ut svensk litteratur i översättning skall länk till förlagskatalog bifogas ansökan.

Förlag i utlandet kan även söka stöd för översättning av svensk dramatik för utgivning i bokform. Med svensk dramatik avses dramatik skriven på svenska eller på något av de nationella minoritetsspråken. 

VEM KAN INTE SÖKA?

Översättare och författare kan inte ansöka om bidrag för översättningsstöd eller produktionsstöd.

VILKEN LITTERATUR OMFATTAS AV STÖDET?

Ansökan om översättnings- och produktionsstöd kan göras för böcker inom följande områden:

 • skönlitteratur, poesi, dramatik, barn- och ungdomslitteratur, serier och grafiska romaner
 • allmänkulturell facklitteratur
 • essäistik
 • dramatik för utgivning i bokform.

För dramatik gäller att pjäsen antingen ska ges ut i bokform eller sättas upp på scen. För samtliga genrer gäller att verket skall hålla en hög språklig och litterär kvalitet.

Som REGEL BEVILJAS INTE STÖD TILL:


 • vetenskapliga avhandlingar och forskningsrapporter

 • yrkes- eller branschorienterade böcker

 • uppslagsböcker, referensverk

 • läroböcker för vidareutbildning, högskolor eller universitet
 • årsböcker, lokalhistoriska årsböcker eller andra böcker avsedda för en lokal publik eller läsekrets
 • hobbyböcker, visböcker, handböcker, reseguider, kokböcker, populärpsykologi, självhjälpsböcker eller liknande
 • spänningslitteratur och annan formellitteratur beviljas generellt inte stöd, undantag kan vara titlar som bidrar till en förnyelse av genren.

Bidrag kan sökas för översättningskostnader och i vissa fall produktionskostnader för exempelvis genomillustrerad barn- eller facklitteratur, serier och grafiska romaner, men inte för kostnader för copyright.

VILKA BÖCKER PRIORITERAS?

Stödet är tänkt att lyfta fram den svenska samtidslitteraturen. Introduktion av en författare på ett nytt språk prioriteras. Särskild hänsyn tas till översättning av barn- och ungdomslitteratur i språkområden där den är svagt representerad.

ANSÖKAN

Översättningsstöd söks via onlineportalen. Med ansökan ska bifogas:

 • kopia på kontrakt med rättighetsinnehavaren
 • kopia på kontrakt med översättaren
 • aktuellt CV för översättaren

NÄR KAN MAN SÖKA?

Stödet söks innan boken kommit ut. För ansökningsdatum, se högerspalten.

BEHANDLINGSTID

Alla ansökningar behandlas samtidigt och besked lämnas cirka 8 veckor efter deadline. En extern referensgrupp bedömer ansökningarna och lämnar förslag till beslut.

VILLKOR FÖR UTBETALNING AV BEVILJAT STÖD

Beviljat bidrag betalas ut när Kulturrådet tagit emot:

 • fyra exemplar av den tryckta boken, där det tydligt anges att översättningen fått stöd av Kulturrådet
 • skriftligt intyg från översättaren att han/hon fått ersättning enligt avtal
 • ifylld rekvisitionsblankett.

Ett villkor för utbetalning är att boken inte trycks innan beslutet fattats, så sök i god tid.

Om bidrag beviljas reserveras den beviljade summan i ett år, och redovisning av färdig bok måste alltså ske under året efter att bidraget blivit beviljat.

KONTAKT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se


KONTAKT HANDLÄGGARE

Susanne Bergström Larsson
Telefon: 08-519 264 83
susanne.bergstrom.larsson@kulturradet.se

ANSÖKAN

Ansökan öppnar igen 2018-01-01.

Sista ansökningsdag 2017 för stöd till översättning av svensk litteratur är:
07 februari 2017
09 maj 2017
03 oktober 2017

Observera. Ansökningar som inkommer efter kl. 24.00 sista ansökningsdag behandlas nästföljande beslutsomgång. 

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Observera:

 • blanketten kan komma att ändras.
 • kopian ska inte skickas in som ansökan.
Header logo