Produktionsbidrag till kulturtidskrifter

För att främja mångfald, kvalitet och fördjupning i utgivningen samt främja spridning och läsning ges stöd till produktion av kulturtidskrifter, i tryckt och digital form.

Vem kan söka?

Kulturtidskrifter som vänder sig till en allmän publik med kulturdebatt i vid mening eller som huvudsakligen ger utrymme för analys och presentation inom kultur och konstarter kan söka stödet. Bidrag kan sökas av organisationer som ger ut kulturtidskrifter och som bedriver professionell utgivning i Sverige.
Tidskriften ska vara resultatet av ett redaktionellt arbete och ha en planerad utgivningstakt om minst 4 nummer och som mest 51 nummer per år.

Tidskriften ska ha utkommit med minst 4 nummer under de 24 månader som föregår sista ansökningsdatum. Tidskrift i digital form ska ha en aktivitetsnivå som motsvarar en utgivning om minst 4 nummer.

Tidskriften ska ha ett  ISSN-nummer och en ansvarig utgivare registrerad hos Patent- och registreringsverket eller Myndigheten för radio och TV.

Mer information om skyldigheter och rättigheter i samband med utgivning finns hos:
Patent- och registreringsverket
Myndigheten för radio och TV

För vad kan man söka?

Produktionsstödet avser kostnader för produktion, distribution och marknadsföring av en kulturtidskrift under ett år. Bidraget ska vara ett komplement till övrig finansiering.

Stöd till inlästa versioner av kulturtidskrifter fördelas av Myndigheten för tillgängliga medier 

Vilka bedömer din ansökan?

Beslut om bidrag fattas av Kulturrådets generaldirektör efter förslag från en referensgrupp som utses av Kulturrådets styrelse. I referensgruppen ingår sakkunniga bestående av journalister, författare, kritiker, forskare och bibliotekarier. För tidskrifter på annat språk än svenska eller engelska används lektörer.

Utgångspunkter för bedömning

Kulturrådets sammanlagda bidragsfördelning för året ska karaktäriseras av:

 • konstnärlig kvalitet
 • förnyelse och utveckling
 • tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet
 • internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
 • barn- och ungdomsperspektiv
 • rättighetsperspektiv såsom: mångfalds-, jämställdhets-, hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv.

Den grundläggande principen är att kultur- och samhällsdebatt inte låter sig åtskiljas, utan snarare kan betraktas som varandras förutsättningar. Kulturrådet bedömer den enskilda tidskriftens kvalitet i förhållande till övriga sökande. Kvalitetsbedömningen gäller såväl innehåll som teknisk och redaktionell kvalitet.

I kvalitetsbedömningen ingår språkbehandling, textkritisk granskning, översättningarnas kvalitet, bildernas fördjupning och problematisering av textinnehållet, formgivning och bildkvalitet. Den innehållsliga kvaliteten väger in en rad aspekter som:

 • förnyelse
 • angeläget och initierat innehåll
 • tillförlitlighet i sak
 • aktualitet
 • analys och fördjupning
 • tilltal
 • källkritik
 • relation till dagskritik och övrig media
 • unikt material

Kulturtidskriften ska vända sig till en allmän publik. Med allmän publik avses en öppen krets av mottagare som inte är avgränsad i förväg. Det ska vara möjligt att ta del av tidskriften via prenumeration, lösnummerförsäljning eller motsvarande. Organisationstidskrifter, medlemstidskrifter och liknande måste vända sig till en vidare krets än organisationens medlemmar för att kunna få stöd. Tidskrift med lokal prägel ska ha nationell distribution och nationell angelägenhet för att prioriteras.

Kulturrådet har som mål att bidra till att skapa goda villkor för konstnärligt skapande och tittar därför särskilt på ersättningar och arvoden till medverkande.

Om en tidskrift får statligt stöd på annat sätt lämnas bidrag endast om det finns särskilda skäl. Utgivare som har offentlig huvudman prioriteras inte.

För kulturtidskrifter på annat språk än svenska tas hänsyn till språkgruppens tillgång till kulturtidskrifter.

För kulturtidskrifter i digital form beaktas särskilt om den tillvaratar digitala mediets möjligheter. Kulturrådet tittar särskilt på digitala tidskrifters tillgänglighet utifrån gällande standard för digital publicering. I Kulturrådets mål för ett tillgängligt kulturliv ingår tillgänglighet på webbplatser.
Läs mer om tillgängligt kulturliv och webbplatser

Tidskrift i digital form ska ha möjlighet att visa senast publicerade artiklar, senaste nummer eller motsvarande. Artiklar ska ange publiceringsdatum.

Tryckta tidskrifter ska levereras som så kallade pliktexemplar. Information om pliktexemplar, se lagen om pliktexemplar. Det svenska tryckeriet är pliktleverantör. Om tryckningen sker utomlands eller av utgivaren övergår leveransplikten till utgivaren av tidskriften. Vissa typer av elektroniska tidskrifter i originalutgivning ska levereras som pliktexemplar enligt lagen om pliktexemplar av elektroniskt material.

Så ansöker du

Ansökan görs online. Ansökan som kommer in utanför ansökningsperioden eller efter sista ansökningsdag riskerar att inte bli behandlad. Ofullständig ansökan som inte kompletteras inom den tid som Kulturrådet meddelar behandlas inte.

För kulturtidskrift som söker stöd för tryckt utgivning är det även möjligt att i blanketten beskriva utgivning i digital form.

Tidskrift som endast söker produktionsstöd för utgivning i digital form ska använda blanketten för produktionsstöd till digital kulturtidskrift.

Tryckt tidskrift ska bifoga de fyra senaste numren till ansökan. Bilagorna skickas per post. Då Kulturrådet tagit emot ansökan inklusive bilagor skickas ett e-postmeddelande till sökanden med adresser till ledamöterna i referensgruppen för kulturtidskrifter. Sökanden ska skicka ett exemplar av de fyra senast utgivna numren till samtliga ledamöter. Tidskrift som i sin helhet är skriven på annat språk än svenska eller engelska ska istället skicka in fyra exemplar till Kulturrådet.

Tidskrift som i sin helhet är skriven på annat språk än svenska eller engelska eller något av de nationella minoritetsspråken ska bifoga ett urval om minst tre artiklar översatta till svenska eller engelska.

Kulturtidskrift i digital form ska finnas tillgänglig för Kulturrådet på motsvarande sätt. Till ansökan ska bifogas en lista med rubriker och datum för publicerade artiklar det senaste året.

Tryckt tidskrift ska bifoga utgivningsbevis för periodisk skrift från Patent- och registreringsverket om det inte skickats in tidigare. Tryckt tidskrift som även publiceras i digital form bör dessutom ha gjort en databasanmälan hos Myndigheten för radio och TV, eftersom grundlagen under vissa förutsättningar kräver det. Tidskrift i digital form ska bifoga utgivningsbevis, eller registreringsbevis för anmäld databas, från Myndigheten för radio och TV, om inte det skickats in tidigare.

Årsbokslut eller årsredovisning för föregående år ska bifogas. Om sökande även bedriver annan verksamhet, ska tidskriftens verksamhet särredovisas. Om den sökande har mottagit produktionsbidrag från Kulturrådet förra året, och har redovisat detta bidrag, behöver årsbokslut eller årsredovisning inte bifogas.

Har du bilagor?

Bilagor kan bifogas digitalt. Bilagor som skickas per post ska märkas med det diarienummer som ges vid bekräftelsen av onlineansökan och med ”Kulturtidskriftsstöd”. Bilagor återsänds inte.

Beslut om din ansökan

Beslut om bidrag fattas av Kulturrådets generaldirektör efter förslag från en referensgrupp. Beslutet kan inte överklagas. När beslut har fattats skickas det till samtliga sökande.

Om jäv föreligger för en ledamot i referensgruppen deltar inte hen i beredningen. Det framgår av beslutet vilka ledamöter som inte deltagit på grund av jäv.

En lista över de beviljade bidragen publiceras på Kulturrådets webbplats.

Utbetalning

Utbetalning av beviljat bidrag görs till det plus- eller bankgirokonto som angetts i ansökan. För de som beviljats ett bidrag som är lägre än 75 procent av det ansökta beloppet ska en reviderad plan skickas in till Kulturrådet innan utbetalning.

Kontrolluppgifter

Bidrag från Kulturrådet är som regel skattepliktigt då bidrag är att betrakta som näringsbidrag. Är bidragsmottagaren en enskild firma lämnar Kulturrådet kontrolluppgifter till Skatteverket. Dessa kontrolluppgifter avser bidrag som betalats ut under föregående år.

Redovisning

 • verksamheten ska genomföras enligt de planer som anges i ansökan och bidraget ska användas enligt angivna villkor
 • redovisning av bidraget ska lämnas till Kulturrådet på en särskild blankett, se datum för redovisning i högerspalten.
 • vid eventuella förändringar i utgivningsplanen eller om verksamheten i övrigt ändras avsevärt ska Kulturrådet meddelas
 • ändringar kan innebära att bidraget eller delar av bidraget ska återbetalas
 • om bidragsmottagaren upphör med sin verksamhet ska outnyttjat bidrag återbetalas
 • bidragsmottagaren ska på begäran lämna revisorsintyg eller revisionsrapport som visar hur bidraget använts.

På relevant plats i tidskriften ska det framgå att Kulturrådet har beviljat bidrag för utgivningen.

Ett exemplar av tryckt tidskrift som får stöd ska löpande skickas till Kulturrådet och Kulturdepartementet:

 • Statens kulturråd, Kulturtidskriftsstödet, Box 272 15, 102 53 Stockholm
 • Kulturdepartementet, Enheten för kultur och kulturskapares villkor, 103 33 Stockholm

KONTAKT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se


KONTAKT HANDLÄGGARE

Jan Kärrö
Telefon: 08-519 264 61
jan.karro@kulturradet.se

ANSÖKAN

2 augusti 2018 - 30 augusti 2018
Lägg till i din kalender (.ics)

Ansökningsperiod 2018 för produktionsstöd är:
2 augusti - 30 augusti 2018.

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Observera: Kulturrådet avvisar ansökningar som kommer in efter 24.00 sista ansökningsdagen.

Ansökan görs online

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Blankettkopian skall inte skickas in som en ansökan.

REVIDERAD PLAN

Reviderad plan lämnas via onlinetjänsten. Sista dag för reviderad plan är 1 Mars 2018.

Kopia av blanketten. Blankettkopian ska inte skickas in.

REDOVISNING

Redovisning sker via onlinetjänsten. Redovisningsdatum senast 30 april 2018.

Redovisningsblanketten ska inte skickas in som en ansökan.

Header logo