Bidrag till utvecklingsinsatser kulturtidskrifter

Kulturrådet ger stöd till produktion och utveckling av kulturtidskrifter för att främja mångfald och kvalitet i utgivningen och stimulera synliggörande och spridning av kulturtidskrifter.

Vem kan söka?

Bidrag kan sökas av organisationer som bedriver utgivningsverksamhet av kulturtidskrifter av professionell art i Sverige, eller av organisationer som bedriver annan verksamhet för att sprida kulturtidskrifter i Sverige.

För vad kan man söka?

Stöd kan ges till insatser för att synliggöra och sprida kulturtidskrifter och för andra insatser som kommer flera kulturtidskrifter till del.

Stöd kan ges till projekt som främjar information om och marknadsföring av kulturtidskrifter eller till projekt som bidrar till en förbättrad distribution av kulturtidskrifter. Bidraget avser främst tidsbegränsade projekt och insatser.

De kulturtidskrifter som omfattas av insatserna ska vända sig till en allmän publik med sitt huvudsakliga innehåll: kulturdebatt i vid mening eller utrymme för analys och presentation inom kultur och konstarter.

Insatserna måste gälla fler än en kulturtidskrift. Stöd för kostnader för produktion, marknadsföring och distribution av en enskild tidskrift söks via produktionsstödet för kulturtidskrifter.

Grund för bidragsfördelning

Kulturrådet prioriterar projekt som omfattar ett större antal kulturtidskrifter och projekt som syftar till långsiktiga åtgärder för att främja synlighet och spridning.

ANsökaN

Ansökan görs online. Handläggningstiden är ungefär två månader. Kulturrådet fastställer viss ansökningsperiod eller sista dag för ansökan. Ansökan som kommer in utanför ansökningsperioden eller efter sista ansökningsdagen kommer inte att behandlas. Ofullständig ansökan som inte kompletteras inom den tid som Kulturrådet meddelar, betraktas som om den kommit in för sent.

Beslut

Beslut om bidrag fattas av Kulturrådets generaldirektör efter:

 • en genomgång av varje enskild ansökan för sig
 • en prövning av varje enskild ansökan i relation till samtliga ansökningar
 • diskussioner om fördelningen av stödet i sin helhet.

När beslut har fattats skickas det till samtliga sökande. De som uppgett e-postadress i ansökan kommer att få beslutet per e-post. Den som önskar få beslutet skickat på annat sätt bör meddela Kulturrådet. En lista över de beviljade bidragen publiceras på Kulturrådets webbplats.

Utbetalning

Utbetalning av beviljat bidrag görs till det plus- eller bankgirokonto som angivits i ansökan. Om det sker en väsentlig revidering av projektets budget eller plan ska detta meddelas Kulturrådet.

Redovisning:

 • verksamheten ska genomföras enligt de planer som anges i ansökan och bidraget ska användas enligt angivna villkor
 • redovisning av bidraget ska lämnas till Kulturrådet
 • redovisningen ska innehålla en redogörelse av uppnådda resultat och effekter av projektet
 • om verksamheten ändras avsevärt ska Kulturrådet meddelas
 • ändringar kan innebära att bidraget eller delar av bidraget ska återbetalas
 • bidragsmottagaren ska på begäran lämna revisorsintyg eller revisionsrapport som visar hur bidraget förbrukats.

Kontrolluppgifter

Bidrag från Kulturrådet är som regel skattepliktigt då bidrag är att betrakta som näringsbidrag. Är bidragsmottagaren en enskild firma lämnar Kulturrådet kontrolluppgifter till Skatteverket. Dessa kontrolluppgifter avser bidrag som betalats ut under föregående år.

KONTAKT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se


KONTAKT HANDLÄGGARE

Jan Kärrö
Telefon: 08-519 264 61
jan.karro@kulturradet.se

ANSÖKAN

16 januari 2018 - 13 februari 2018

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Observera:

 • blanketten kan komma att ändras.
 • kopian ska inte skickas in som ansökan.

REDOVISNING

Header logo