Glitch, Johan Wellton. Foto: Martin Lundström.

Samverkan med komponister

Bidraget är avsett att stimulera beställning av nya verk och anställning av komponister.

Vem kan söka?

 • regionala och lokala dans-, musik-, musikdramatik- och teaterinstitutioner
 • länsmusikorganisationer
 • fria teater-, dans- och musikgrupper
 • arrangörer samt vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse upptagna i Kulturrådets regleringsbrev. De är för närvarande Dalhalla, Internationella Vadstena-Akademien, Musikaliska Akademien, Orionteatern, Ulriksdals slottsteater, Strindbergsteatern, Eric Ericssons Kammarkör och Eric Sahlström-institutet.

För vad kan man söka?

 • beställning av produktion av nya verk och elektroakustiska media för planerade framföranden
 • tidsbestämda anställningar av komponister inom utvecklingsprojekt
 • hela eller delar av arvodet inklusive kostnader som är förenade med komponistens arbete, (ej musikerarvode).

BIDRAGSVIllkor

 • Uruppförandets/projektets genomförande kan äga rum under påföljande säsong/er, men utbetalning av bidrag sker under det år då beslutet fattats.
 • Kulturrådet förutsätter att den engagerade komponisten får arvode lägst enligt FST:s/SKAP:s rekommendationer.
 • Bidrag beviljas inte för kostnader för librettist/dramaturg eller textförfattare.
 • Kompositioner som avser soloverk hänvisas i första hand till Konstnärsnämnden.

Grund för bidragsfördelning

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen. Kulturrådet ska även verka för att internationella och interkulturella perspektiv beaktas och utvecklas. Vidare anges att ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i verksamheten.

Kulturrådet konstaterar att andelen ansökningar som gäller samarbeten med komponister som är kvinnor är låg. Kulturrådet menar att det är betydelsefullt att både män och kvinnor finns representerade. Kulturrådet ser därför positivt på ett ökat antal ansökningar som gäller samarbeten med komponister som är kvinnor.

Detsamma gäller ansökningar som rör verk riktade till barn och unga. Kulturrådet ser även i detta sammanhang positivt på ett ökat antal ansökningar.

Beredningen sker i samarbete med en referensgrupp som lämnar förslag på hur medel ska fördelas.

Ansökan

Ansökan görs online.

Kulturrådet kan efterfråga kompletterande ljudprov för att fördjupa kunskapen om de komponister ansökan avser.

Obligatorisk bilaga till ansökan är CV för komponist.

BESLUT

Beslut om bidrag fattas av Kulturrådets generaldirektör efter förslag från en referensgrupp som utses av Kulturrådets styrelse. Beslutet kan inte överklagas.

Referensgruppen lämnar ett förslag till fördelning av bidrag efter:

 • en genomgång av varje enskild ansökan för sig
 • en prövning av varje enskild ansökan i relation till samtliga ansökningar
 • diskussioner om fördelningen av stödet i sin helhet.

När beslut har fattats skickas det till samtliga sökande.

Om jäv föreligger för en ledamot i referensgruppen deltar inte han eller hon i beredningen av ärendet. Det framgår av beslutet vilka ledamöter som inte deltagit på grund av jäv.

De som uppgett e-postadress i ansökan kommer att få beslutet per e-post. Den som önskar få beslutet skickat på annat sätt bör meddela Kulturrådet. En lista över de beviljade bidragen publiceras på Kulturrådets webbplats.

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR ÖKAD TILLGÄNGLIGHET

Från och med 2016 gäller att vissa tillgänglighetsinsatser ska åtgärdas. Detta är kopplat till de mål som finns inom ramen för funktionshinderspolitiken och innefattar för fria arrangörsorganisationer följande:
Samtliga organisationer som arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet ska ha information om tillgängligheten till sin publika verksamhet eller sitt arrangemang på sin webbplats, de sociala medier eller fristående evenemangskalendrar som används senast 2016.
Exempel på information om tillgänglighet

Läs mer om hur Kulturrådet arbetar med tillgänglighetsfrågor

VILLKOR

Som villkor för bidraget gäller att Kulturrådet ska underrättas om projekten väsentligt ändras vad gäller konstnärligt innehåll, medverkande, tidplan eller finansiering i förhållande till vad som angivits i ansökan. Sådana ändringar kan innebära att bidraget eller del av bidraget ska återbetalas.

I övrigt ska sökande följa de villkor för redovisning som Kulturrådet anger. Brister sökande i detta avseende kan bidraget eller delar av bidraget komma att återkrävas.

Kulturrådet kan i samband med beslut ange ytterligare villkor för bidragets användning.

På webbplatser och annat informationsmaterial som affischer och programblad bör det framgå att Kulturrådet har beviljat stöd för verksamheten. Logotyp kan laddas ned från Kulturrådets webbplats. Kulturrådet ska inte anges som medarrangör.
Ladda ner Kulturrådets logotype

Redovisning:

 • verksamheten ska genomföras enligt de planer som anges i ansökan och bidraget ska användas enligt angivna villkor
 • redovisning av bidraget ska lämnas till Kulturrådet
 • om verksamheten ändras avsevärt ska Kulturrådet meddelas
 • ändringar kan innebära att bidraget eller delar av bidraget ska återbetalas
 • om bidragsmottagaren upphör med sin verksamhet ska outnyttjat bidrag återbetalas
 • för årligt produktionsbidrag ska bokslut, verksamhets- och revisionsberättelse för organisationen bifogas redovisningen
 • bidragsmottagaren ska på begäran lämna revisorsintyg eller revisionsrapport som visar hur bidraget förbrukats.

Av redovisningen ska framgå:

 • hur ett barn- och ungdomsperspektiv har integrerats i verksamheten
 • hur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv har integrerats i verksamheten
 • vad bidragsmottagaren gjort för att öka ett internationellt och interkulturellt samarbete i sin verksamhet
 • vad bidragsmottagaren gjort för att stärka tillgången till kultur för personer med funktionsnedsättning.

Redovisningarna ligger till grund för framtida bidragsgivning, kunskapsuppbyggnad och kommunikation.

Utbetalning

Utbetalning av beviljat bidrag görs till det plus- eller bankgirokonto som angetts i ansökan.

Kontrolluppgifter

Bidrag från Kulturrådet är som regel skattepliktigt då bidrag är att betrakta som näringsbidrag. Är bidragsmottagaren en enskild firma lämnar Kulturrådet kontrolluppgifter till Skatteverket. Dessa kontrolluppgifter avser bidrag som betalats ut under föregående år. 

Bild: Glitch, Johan Wellton, foto: Martin Lundström.

KONTAKT

Magnus Lemark
Telefon: 08 519 264 58
magnus.lemark@kulturradet.se

ANSÖKAN

Ansökningsperiod 2016 för samverkan med komponister är:
19 januari - 16 februari 2016.
11 augusti - 08 september 2016.

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Observera: Kulturrådet avvisar ansökningar som kommer in efter 24.00 sista ansökningsdagen.

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Blankettkopian skall inte skickas in som en ansökan.

REDOVISNING

För sista redovisningsdatum avseende bidrag till samverkan med komponister utbetalat fr.o.m. 2011; se respektive ärende i Kulturrådets beslut.

LÄS MER

Header logo