Bild på artisten Karin Park. Foto: Subkultfestivalen

Projektbidrag till musikarrangörer

Bidraget syftar till att främja en mångfald av musik av hög kvalitet som tillgängliggörs för allmänheten i form av konserter eller andra publika evenemang. Bidrag kan sökas för konserter med professionella artister och musikgrupper inom den fria sektorn samt för samlande och stödjande insatser för arrangörer inom musikområdet. Bidrag lämnas inte för amatörverksamhet/projekt. Observera att särskilda krav för tillgänglighet ställs för organisationer som uppbär bidrag från Kulturrådet från och med 2017.

VIKTIG INFORMATION OM kommande ANSÖKNINGSOMGÅNGAR

Ansökan om bidrag för projekt som genomförs under 2018 ska skickas in mellan den 22 mars och 19 april 2018. I denna omgång går det att söka för projekt som varar längst till och med 31 augusti 2019.

Beslut beräknas bli fattade i slutet av juni 2018.

VEM KAN SÖKA?

Projektbidrag kan sökas av juridiska personer (organisationer) och enskilda näringsidkare med F-skattsedel. Organisationer som uppbär verksamhetsbidrag från Kulturrådet eller genom fördelning från riksorganisationer beviljas endast projektbidrag om det finns särskilda skäl.

Bidrag kan inte sökas av verksamheter med kommunal, regional eller statlig huvudman eller av organisationer som har statligt verksamhetsbidrag för regional kulturverksamhet genom kultursamverkansmodellen eller direkt från Kulturrådet enligt regleringsbrev.

För vad kan man söka?

Projektbidrag kan sökas för:

 • Festivaler
 • Konsertserier
 • Turnésamarbeten mellan arrangörer med svenska eller internationella grupper i Sverige.
 • Främjande insatser som bidrar till att utveckla arrangörsledet.

Bidrag lämnas för kostnader som rör professionella musikers medverkan.

Ett riktmärke är att minst fem konserter riktade till allmänheten ska ingå i projekt som rör konsertserier och samarbeten kring turnéer. Bidrag kan sökas för nationella såväl som för internationella musikgruppers medverkan.

I projekten bör en budgetering som möjliggör gager som minst motsvarar musikerförbundets riksminimitariff ingå, se Musikerförbundets webbplats.

Hela projektets budget ska presenteras i ansökan. För att beviljas bidrag ska projekten ha medfinansiering. Ett riktmärke är att den statliga finansieringen inte överstiger 30 procent av projektets totala finansiering.

Projektbidrag för nationella och internationella samarbetsprojekt går att ansöka om från Statens musikverk.

Vilka bedömer din ansökan?

Beslut om bidrag fattas av Kulturrådets generaldirektör efter förslag från en referensgrupp som utses av Kulturrådets styrelse. Beslutet kan inte överklagas. Referensgruppens ledamöter är ämnesexperter med god kännedom om musikområdet och de villkor och förutsättningar som arrangörer inom musikområdet verkar inom.

Referensgruppen lämnar ett förslag till fördelning av bidrag efter:

 • en genomgång av varje enskild ansökan för sig
 • en prövning av varje enskild ansökan i relation till samtliga ansökningar
 • diskussioner om fördelningen av stödet i sin helhet.

Grund för bedömning

Bidrag beviljas för omfattande och kontinuerlig verksamhet som leder till publika arrangemang av konstnärlig kvalitet och kulturpolitisk betydelse. Fördelningen av bidrag ska främja mångfald, kvalitet och förnyelse.

Kulturrådet bedömer verksamhetens konstnärliga innehåll och arrangörens plan för genomförande. Särskilt bedöms verksamheternas ambition att nå nya publikgrupper. Vägledande är att arrangören ska betala gager som minst uppnår Musikerförbundets riksminimitariff, se Musikerförbundets webbplats.

Festivaler som främjar en nationell kulturpolitisk utveckling prioriteras. Med detta menas att festivalen utifrån ett nationellt perspektiv särskilt bidrar till främja mångfald, kvalitet och förnyelse eller att festivalen särskilt bidrar till annan kulturpolitisk värdefull utveckling. 

Kulturrådets sammanlagda bidragsfördelning för året ska karaktäriseras av:

 • konstnärlig kvalitet
 • förnyelse och utveckling
 • tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet
 • internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
 • barn- och ungdomsperspektiv
 • rättighetsperspektiv såsom: mångfalds-, jämställdhets-, hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv.

Detta innebär inte att alla ansökningar ska uppfylla alla kriterier.

Sedan 2010 har Kulturrådet arbetat efter en strategi med målsättning att bidragsgivningen ska vara jämställd. Utgångspunkter för Kulturrådets bidragsgivning är att som mest 60 procent i representation och resurser ska komma det överrepresenterade könet till del. Detta enligt principen ”följa eller förklara”, vilket innebär att Kulturrådet ska lämna en förklaring till eventuell avvikelse på årsbasis inom respektive bidrag. Kulturrådet prioriterar ansökningar som på ett kvalitativt sätt bidrar till ökad jämställdhet.

Så ansöker du

Ansökan görs online. Information om blankett och ansökningstider finns i högerspalten.

Kulturrådet kan utöver uppgifter som efterfrågas i samband med ansökan även begära in ytterligare uppgifter som krävs för att pröva en ansökan.

Ansökningar som inkommer efter 24.00 sista ansökningsdag avvisas.

Kulturrådet rekommenderar att ansökan skickas in innan sista ansökningsdag.

Beslut om din ansökan

Beslut om bidrag fattas av Kulturrådets generaldirektör efter förslag från en referensgrupp som utses av Kulturrådets styrelse.

Handläggningstiden är ca 15 veckor, det vill säga att Kulturrådet fattar beslut tidigast 15 veckor efter sista ansökningsdatum.

När beslut har fattats skickas det till samtliga sökande. Om jäv föreligger för en ledamot i referensgruppen deltar inte vederbörande i beredningen av ärendet. Det framgår av beslutet vilka ledamöter som inte deltagit på grund av jäv.

Beslutet skickas till samtliga sökande med e-post. En lista över de beviljade bidragen publiceras också på Kulturrådets hemsida. Förhandsbesked om beslut kan inte lämnas.

Utbetalning

Utbetalning av beviljat bidrag görs till det plus- eller bankgirokonto som angetts i ansökan.

Kontrolluppgifter

Bidrag från Kulturrådet är som regel skattepliktigt då bidrag är att betrakta som näringsbidrag. Är bidragsmottagaren en enskild firma lämnar Kulturrådet kontrolluppgifter till Skatteverket. Dessa kontrolluppgifter avser bidrag som betalats ut under föregående år.

Redovisning och villkor

Som villkor för bidraget gäller att Kulturrådet ska underrättas om verksamheten/projekten väsentligt ändras vad gäller konstnärligt innehåll, medverkande, tidplan eller finansiering i förhållande till vad som angivits i ansökan. Sådana ändringar kan innebära att bidraget eller del av bidraget ska återbetalas.

De särskilda villkoren för tillgänglighet kommer att följas upp under året som verksamhetsbidraget avser och i redovisning av bidraget.

I övrigt ska sökande följa de villkor för redovisning som Kulturrådet anger. Brister sökande i detta avseende kan bidraget eller delar av bidraget komma att återkrävas.

Kulturrådet kan i samband med beslut ange ytterligare villkor.

Villkor för tillgänglighet

Organisationer som arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet ska ha information om tillgängligheten på sin webbplats, i sociala medier eller evenemangskalender.

Exempel på information om tillgänglighet

Organisationer som har verksamhetsbidrag från Kulturrådet och som har egen lokal för publik verksamhet ska ha åtgärdat enkelt avhjälpta hinder.

Läs mer om enkelt avhjälpta hinder

KONTAKT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se


KONTAKT HANDLÄGGARE

Magnus Lemark
Telefon: 08-519 264 58
magnus.lemark@kulturradet.se

ANSÖKAN

22 mars 2018 - 19 april 2018

Ansökningsperiod för projektbidrag för 2018 var:

22 mars – 19 april 2018
18 september - 16 oktober 2018.

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Observera:

 • blanketten kan komma att ändras.
 • kopian ska inte skickas in som ansökan.

REDOVISNING

För sista redovisningsdag, se relevant beslut/villkorsbilaga.

Header logo