Satans Demokrati i samverkan med komponist Magnus Larsson. Foto: Magnus Swärd.

Samverkan med komponister

Bidraget är avsett att stimulera beställningar av nya musikverk och anställningar av komponister. Bidraget fördelas årligen vid två tillfällen.

Vem kan söka?

Bidraget kan sökas av fria teater-, dans- och musikgrupper, regionala och lokala dans-, musik-, musikdramatik- och teaterinstitutioner, länsmusikorganisationer och arrangörer.  Bidraget kan också sökas av vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse upptagna i Kulturrådets regleringsbrev – för närvarande Dansnät Sverige, Eric Ericsons Kammarkör, Eric Sahlström-institutet, Ulriksdals slottsteater (Confidencen), Föreningen Dalhallas Vänner, Internationella Vadstena-Akademien, Kungl. Musikaliska Akademien, Orionteatern, Unga Klara och Strindbergs Intima Teater.

För vad kan man söka?

Bidraget avser beställning av produktion av nya verk och elektroakustiska media för planerade framföranden (som ännu ej haft uruppförande eller premiär) och tidsbestämda anställningar av svenska och utländska komponister inom utvecklingsprojekt.

Bidraget avser hela eller delar av arvodet inklusive kostnader som är förenade med komponistens arbete.  Bidraget avser inte musikerarvode, kostnader för librettist/dramaturg eller textförfattare, och inte heller kostnader för eget komponerande.

För att regionala institutioner för teater, dans och musik ska beviljas bidrag ska kostnaderna för komponisten ha medfinansiering. Ett riktmärke för regionala institutioner är att den totala kostnaderna för komponisten ska ha minst 30 procent annan regional finansiering.

VILKA BEDÖMER DIN ANSÖKAN?

Beslut om bidrag fattas av Kulturrådets generaldirektör efter förslag från en referensgrupp som utses av Kulturrådets styrelse. Beslutet kan inte överklagas.

Referensgruppen lämnar ett förslag till fördelning av bidrag efter:

 • en genomgång av varje enskild ansökan för sig
 • en prövning av varje enskild ansökan i relation till samtliga ansökningar
 • diskussioner om fördelningen av stödet i sin helhet.

Om jäv föreligger för en ledamot i referensgruppen deltar inte han eller hon i beredningen av ärendet. Det framgår av beslutet vilka ledamöter som inte har deltagit på grund av jäv.

VAD ÄR DET SOM BEDÖMS?

Kulturrådets sammanlagda bidragsfördelning för året ska karaktäriseras av:

 • konstnärlig kvalitet
 • förnyelse och utveckling
 • tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet
 • internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
 • barn- och ungdomsperspektiv
 • rättighetsperspektiv såsom: mångfalds-, jämställdhets-, hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv.

Detta innebär inte att alla ansökningar ska uppfylla alla kriterier. (Läs Kulturrådets definitioner av begreppen som står i fetstil ovan här.) Men för att ett projekt ska kunna beviljas bidraget krävs det annan finansiering. Alla ansökningar bedöms också utifrån projektets ekonomiska förutsättningar samt övrig offentlig finansiering.

SPECIFIK INFORMATION OM BIDRAGET

Uruppförandets/projektets genomförande kan äga rum under påföljande säsong/er, men utbetalning av bidrag sker under det år då beslutet fattats.

Kulturrådet förutsätter att den engagerade komponisten får arvode lägst enligt rekommendationer från FST (Föreningen svenska tonsättare) och SKAP (Sveriges kompositörer och textförfattare).

Kompositioner som avser soloverk hänvisas i första hand till Konstnärsnämnden.

INFORMATION OM LJUDPROV

Ett aktuellt ljudprov som är relevant för projektet och representativt för komponisten, både vad gäller kvalitet och repertoar, ska bifogas ansökan om bidrag till samverkan med komponist. Ange i ansökningsblanketten länkar till ett eller flera (max tre) ljudprov online. Det kan till exempel vara relevanta ljudfiler som finns tydligt tillgängliga på komponistens webbplats eller via streamingtjänster som Soundcloud eller Spotify.

Kulturrådet kan efterfråga kompletterande ljudprov för att fördjupa kunskapen om de komponister ansökan avser.

Länkar till ljudprov som är representativa för den uppförande parten (grupp, ensemble eller annan exekutör) kan med fördel även anges här.

SÅ ANSÖKER DU

Ansökan görs online. Du hittar blankettexempel och mer information till höger på denna sida.

Kulturrådet kan efterfråga kompletterande ljudprov för att fördjupa kunskapen om de komponister ansökan avser.

Obligatorisk bilaga till ansökan är CV för komponist.

HAR DU BILAGOR?

Det går bra att bifoga kompletterande projektbeskrivning eller annat material som är relevant för ansökan. 

Det går även bra att komplettera en redan inskickad och registrerad ansökan. Maila kompletteringen direkt till kulturradet@kulturradet.se och ange ditt ärendenummer i ämnesraden. Skicka din komplettering snarast möjligt.

BESLUT OM DIN ANSÖKAN

Handläggningstiden är ca 9 veckor, det vill säga att Kulturrådet fattar beslut tidigast 8 veckor efter sista ansökningsdatum. Beslutet skickas via e-post till alla sökande till den e-postadress som angetts till oss via inloggningsuppgifterna - OBS, inte till den e-postadress som angetts i ansökan.

UTBETALNING

Utbetalning av beviljat bidrag görs till det plus- eller bankgirokonto som angetts i ansökan.

KONTROLLUPPGIFTER

Bidrag från Kulturrådet är som regel skattepliktigt då bidrag är att betrakta som näringsbidrag. Är bidragsmottagaren en enskild firma lämnar Kulturrådet kontrolluppgifter till Skatteverket. Dessa kontrolluppgifter avser bidrag som betalats ut under föregående år.

Redovisning

Verksamheten ska genomföras enligt de planer som anges i ansökan och bidraget ska användas enligt angivna villkor. Redovisning av bidraget ska lämnas till Kulturrådet.

Om verksamheten ändras avsevärt ska du informera Kulturrådet så snart som möjligt.Ändringar kan innebära att bidraget eller delar av bidraget ska återbetalas. Om bidragsmottagaren upphör med sin verksamhet ska outnyttjat bidrag återbetalas.

För årligt produktionsbidrag ska bokslut, verksamhets- och revisionsberättelse för organisationen bifogas redovisningen. Bidragsmottagaren ska på begäran lämna revisorsintyg eller revisionsrapport som visar hur bidraget förbrukats.

Av redovisningen ska framgå:

 • om och hur ett barn- och ungdomsperspektiv har integrerats i verksamheten
 • om och hur ett jämställdhets-, mångfalds-, hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv har integrerats i verksamheten
 • om och hur ett internationellt och interkulturellt samarbete har integrerats i  verksamheten

Redovisningarna ligger till grund för framtida bidragsgivning, kunskapsuppbyggnad och kommunikation.

VILLKOR FÖR TILLGÄNGLIGHET

Organisationer som arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet ska ha information om tillgängligheten på sin webbplats, i sociala medier eller evenemangskalender. Exempel på information om tillgänglighet här

Organisationer som har verksamhetsbidrag från Kulturrådet och som har egen lokal för publik verksamhet ska ha åtgärdat enkelt avhjälpta hinder. Läs mer om enkelt avhjälpta hinder här.

KONTAKT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se


KONTAKT HANDLÄGGARE

Magnus Lemark
Telefon: 08 519 264 58
magnus.lemark@kulturradet.se

ANSÖKAN

18 januari 2018 - 15 februari 2018

Ansökningsperioder 2018 för samverkan med komponister var:
18 januari - 15 februari 2018
23 augusti - 20 september 2018.

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Blankettkopian skall inte skickas in som en ansökan.

REDOVISNING

För sista redovisningsdatum avseende bidrag till samverkan med komponister utbetalat fr.o.m. 2011; se respektive ärende i Kulturrådets beslut.

Header logo