Efterfrågan på boklån från svenska folkbibliotek

I den här rapporten presenteras analyser av efterfrågan på utlåning av böcker och audiovisuella medier (AV-medier) från svenska folkbibliotek. De norska forskarna Knut Løyland och Vidar Ringstad har använt ekonomiska analysverktyg för att identifiera sambanden mellan utlåningen och fyra kategorier förklaringsfaktorer. Det är ekonomiska faktorer som pris och inkomst, biblioteksspecifika faktorer som exempelvis nyförvärv och bokbestånd, sociodemografiska förhållanden i kommunerna som till exempel befolkningsstorlek, ålderssammansättning och utbildning samt slutligen andra faktorer som exempelvis region och tid. I rapporten dokumenteras en rad resultat som bör vara av stort intresse för dem som vill veta vad som påverkar allmänhetens efterfrågan på böcker och AV-medier från folkbiblioteken i Sverige.

Efterfrågan på boklån från svenska folkbibliotek ingår i Kulturrådets rapportserie Kulturpolitisk forskning. I serien presenteras resultat från projekt som helt eller delvis finansierats med medel från Kulturrådets anslag för forskningsinsatser på kulturområdet.


Header logo