Redovisning och uppföljning

Regioner och landsting redovisar årligen till Kulturrådet hur de fördelat de statliga medlen, liksom den verksamhet som bedrivits under föregående år.

Kvantitativ och kvalitativ redovisning

Redovisningen styrs av Kulturrådets riktlinjer för uppföljning av kultursamverkansmodellen och består av både siffror (kvantitativ uppföljning) och textsvar (kvalitativ uppföljning).

Regioner och landsting är ansvariga för redovisningen till Kulturrådet och för att samla in uppgifter från de kulturverksamheter som tilldelats statliga medel.

Den kvantitativa redovisningen sker i Kulturdatabasen som ägs gemensamt av regioner och landsting. Som vägledning för den kvantitativa uppföljningen har Kulturrådet tagit fram en handbok, (se högerspalten).

Den kvalitativa redovisningen skickas in i ett separat dokument som följer strukturen i Kulturrådets blankett för kvalitativ uppföljning av kultursamverkansmodellen, (se högerspalten).

Kulturrådet följer upp

I samråd med regionerna och samverkansrådet arbetar Kulturrådet kontinuerligt för att utveckla och anpassa riktlinjerna för uppföljningen.

Utifrån regionernas redovisningar sammanställer Kulturrådet nationella uppföljningsrapporter om kultursamverkansmodellen.

Myndigheten för Kulturanalys utvärderar

Myndigheten för Kulturanalys har ansvar för att löpande utvärdera kultursamverkansmodellen och dess långsiktiga effekter.

Header logo